Archives

A mafia

Unn’arrinesci a vidirla, si nni stà bona ammucciata e quannu è pedi pedi stava sempri camuffata. Tutti a ciamammu mafia e tutti a cunnannammu, ma sulu chi paroli, chi fatti ni scantammu. A mafia pedi unn’hava e sula un pò caminari. Unn’hava mancu manu e sula un pò sparari....

spacer